Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych podanych w ramach Sklepu internetowego HIMALSPORT prowadzonego pod adresem domeny: himalsport.pl

 

Kto jest Administratorem podanych przez Klientów danych osobowych?

 

Administratorem podanych przez Klientów danych osobowych jest właściciel sklepu Himal Sport s.c., prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Himalsport”, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 6462962162 (dalej jako: „Sklep internetowy” lub „Administrator”).

 

Jakie dane osobowe, w jakim celu, na jakich zasadach i jak długo są przetwarzane przez Sklep internetowy?

 

Sklep internetowy pozyskuje i przetwarza dane osobowe Klientów, tj: imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu.

Są one przetwarzane przez Sklep internetowy w  celu:

1. realizacji zamówienia - podstawą przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wykonania umowy;

2. w celu prawidłowej obsługi konta Klienta - podstawą przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wykonania umowy o konto Klienta;

3. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów własnych, w tym w celach analitycznych; podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes Sklepu internetowego, którym jest promocja oferowanych produktów wśród Klientów Sklepu internetowego.

 4. Sklep himalsport.pl gromadzi i przetwarza tylko niezbędne dane osobowe w najkrótszym możliwym czasie od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia lub zwrotu towaru. Na wszystkie działania nie związane z realizacją umowy kupna-sprzedaży klient musi wyrazić oddzielną zgodę.

Podanie przez Klientów wyżej wskazanych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji złożonych zamówień oraz obsługi konta Klienta. Powyżej wskazane dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep internetowy do momentu upłynięcia okresu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń związanych z  wykonaniem zawartych z Klientami umów.

 

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą e-mailową lub telefoniczną adres e-mail Klienta lub/i jego numer telefonu będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych o produktach oferowanych przez Sklep internetowy. Wskazane dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wskazanym celu do momentu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu, a następnie będą przechowywane przez Sklep internetowy przez okres przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń.


Komu mogą być przekazywane dane osobowe Klientów?

 

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa dane osobowe Klientów mogą być udostępniane zaufanym podmiotom trzecim, które na zlecenie Sklepu internetowego będą te dane przetwarzać wyłącznie w celu wykonania umowy, dostarczenia produktu, pobrania opłaty, analizy danych oraz obsługi marketingowej lub obsługi klienta (m.in. dostawcom, kurierom, pośrednikom płatności). W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum. Nadto Sklep internetowy wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia danej usługi - przetwarzanie danych Klientów odbywa się na podstawie umowy ze Sklepem internetowym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami; dane te nie mogą być wykorzystane w żadnym innym celu niż związany z  wykonaniem umowy. Dane osobowe Klientów nie będą również ujawniane osobom trzecim bez uzyskania ich uprzedniej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy Sklep internetowy będzie do tego prawnie zobowiązany.

 

Jakie prawa przysługują Klientom w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 

Klienci Sklepu internetowego mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Mają Państwo prawo wzniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych.

 

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danym osobowym Klientów, które są  przetwarzane w  związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego, stosując zabezpieczenia ich poufności i  wykorzystując zgodnie z zasadami wynikającymi z Polityki prywatności.

 

Ponadto Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Klientom prywatność i ochronę ich danych osobowych podczas korzystania ze sklepu internetowego oraz dokonywania w nim zakupów. Dla zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w  szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych informacji.

 

Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji przez klienta, odbywać się będą za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

 

Jeżeli Klienci nie będą zachowywać zasad bezpieczeństwa, to wyżej wymienione działania Administratora mogą okazać się niewystarczające.

Z tej przyczyny Klienci powinni:

1. zachować w poufności login i hasło do Sklepu internetowego i nie udostępniać ich osobom trzecim; Sklep internetowy nigdy nie zwraca się do Klientów o ich podanie - z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Sklepie internetowym.

2. wylogować się po zakończeniu korzystania ze Sklepu internetowego, aby uniemożliwić korzystanie z konta osobom nieuprawnionym; dodatkowo – w przypadku korzystania z jednego komputera razem z  innymi osobami - Klienci po zakończeniu korzystania z usług Sklepu internetowego wymagających zalogowania powinni się zawsze wylogować, by osoby trzecie nie mogły obejrzeć, skorzystać lub zmodyfikować zasobów, informacji lub danych osobowych zgromadzonych na koncie danego Klienta.

Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

Mają Państwo prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

„Informacja administratora danych osobowych sporządzona na podstawie art. 13. ust. 1. i 2. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)”.

1. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są:

- UPS Polska Sp. z o.o. KRS 0000036680,NIP 5221004200, REGON 010771280

b) imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do biura księgowego:

- Biuro Rachunkowo Księgowe Consensus L Gruca i Roś, NIP: 9542460493

c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
d) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a) ING Bank Śląski S.A.
b) Twisto Polska sp. z o.o.

3.W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Kontakt ze Administratorem odnośnie przetwarzania danych osobowych.

 

Administrator zapewnia Klientom możliwość samodzielnej kontroli swoich danych osobowych, poprzez ich modyfikowanie, uzupełnianie i usuwanie w odpowiednim do tego miejscu w  Sklepie internetowym, dostępnym po zalogowaniu poprzez podanie adresu e-mail i hasła dostępowego.

Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

Klienci mogą też zwrócić się do Administratora pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny:

Himal Sport S.C.

ul. Prosta 42

43-100 Tychy

·         na adres email: himal@himalsport.com.pl

·         na nr tel.: +48 32 2278342

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”

Jakie dane poza danymi osobowymi są przetwarzane przez Sklep internetowy?

 

Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem tych, które są zawarte w plikach cookies podczas samego korzystania ze Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje na temat polityki cookies każdorazowo wyświetlane są przy wejściu na stronę internetową Sklepu internetowego.

 

Google Analytics

 

Sklep internetowy korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics używa ciasteczek, które są małymi plikami tekstowymi zapisanymi na komputerze Klientów w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu korzystania ze Sklepu internetowego. Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania ze Strony (łącznie z adresem IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania ze Sklepu internetowego, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawnie, lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Google nie będzie łączyć adresów IP Klientów z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Można zablokować korzystanie z  ciasteczek, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej, jednak należy pamiętać, że w takim wypadku niektóre funkcje Strony pozostaną niedostępne. Korzystając ze Sklepu internetowego, Klienci wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.